Pokaż szkolenia:

WSZYSTKIE

TYLKO HANDLOWE

TYLKO MENEDŻERSKIE

TYLKO OSOBISTE


Założenia organizacyjne

czas trwania szkolenia: 09.00-17.00

maksymalna ilość osób w grupie: 8


Cena obejmuje

udział w szkoleniu,

materiały szkoleniowe,

przerwy kawowe,

obiad,

dyplom ukończenia szkolenia,

konsultacje telefoniczne i mailowe w okresie 1 miesiąca od zakończenia szkolenia


Rabaty

15% przy zgłoszeniu do 10 dni przed szkoleniem

15% przy zgłoszeniu dwóch (i więcej) osób z jednej firmy

rabaty nie sumują się

Aktualne szkolenia otwarte

NEGOCJACJE W BIZNESIE. Kluczowe zasady i techniki negocjacyjne w praktyce.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

OBS?UGA TRUDNEGO KLIENTA. Trening radzenia sobie z obiekcjami oraz negatywnymi emocjami klientw.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

SKUTECZNY HANDLOWIEC. Od nawi?zania kontaktu do finalizacji sprzeda?y.

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

TELEFONICZNA SPRZEDA? produktw i us?ug. Nowoczesne zasady skutecznego telemarketingu.

2 dni, 16 h 09.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

PSYCHOLOGIA SPRZEDA?Y. Wywieranie wp?ywu na decyzje zakupowe klienta

1 dzie?, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

NEGOCJACJE ZAKUPOWE.Jak skutecznie negocjowa? i budowa? relacje z dostawcami?

2 DNI, 16H, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

PRAWNE ASPEKTY REKLAMACJI.

1 dzie?, 8h, 9.00-17.00

SZKOLENIE HANDLOWE

ZARZ?DZANIE ZESPO?EM w nowoczesnej firmie. Techniki i narz?dzia mened?era

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

ZARZ?DZANIE KONFLIKTEM. Jak rozwi?zywa? konflikty w zespole?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

ROZMOWA OCENIAJ?CA. Jak skutecznie przeprowadzi? ocen? pracy?

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

Motywowanie podleg?ego zespo?u.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

MOBBING. Identyfikowanie zjawiska mobbingu oraz przeciwdzia?anie mobbingowi w miejscu pracy

1 dzie?, 8 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE MENEDŻERSKIE

ZARZ?DZANIE CZASEM. Jak zwi?kszy? efektywno?? osobist??

1 dzie?, 8 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

TRENING ASERTYWNO?CI oraz radzenia sobie z tzw. "trudnymi lud?mi"

2 dni, 16h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Katowice

23.01.2018

Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

1 dzie?, 8h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

INTELIGENCJA EMOCJONALNA (EQ): zarz?dzanie emocjami.

2 dni, 16h, 09-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Stres, Work-Life Balance, przeciwdzia?anie wypaleniu zawodowemu (noclegi w cenie szkolenia)

2 dni, 16 h

SZKOLENIE OSOBISTE

Skuteczna KOMUNIKACJA interpersonalna.

2 dni, 16 h, 09.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

ETYCZNE WYWIERANIE WP?YWU NA LUDZI. Jak przekonywa? innych do naszych pomys?w i propozycji?

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE

Sztuka prezentacji i wyst?pie? publicznych.

2 dni, 16h, 9.00-17.00

SZKOLENIE OSOBISTE