Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Prawne aspekty reklamacji.

KORZYŚCI  DLA  UCZESTNIKÓW

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

 • specyfiki obsługi klientów B2B i B2C pod kątem roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji,
 • różnic pomiędzy rękojmią za wady a gwarancją,
 • zagrożeń związanych ze sprzedażą w sieci,
 • organizacji obsługi procesu reklamacji w firmie,
 • rozstrzygania sporów dotyczących reklamacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie – zagadnienia ogólne.
 1. Terminologia w procesie reklamacji: przedsiębiorca, konsument, reklamacja, rękojmia, gwarancja, wada fizyczna, wada prawna, sprzedaż konsumencka, klauzule abuzywne.
 2. Odmienność praw dotyczących konsumentów i przedsiębiorców.
 3. Znaczenie rodzaju zawartej umowy dla przebiegu procesu reklamacji:
 • sprzedaż konsumencka/umowa sprzedaży między przedsiębiorcami,
 • sprzedaż internetowa,
 • umowa o dzieło/wykonanie usługi.
 1. Niedozwolone postanowienia umowne - problematyka wzorców umownych stosowanych w praktyce przez przedsiębiorców.
 1. Regulacje prawne dotyczące reklamacji – praktyczny przegląd wybranych aktów prawnych.
 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
 1. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i wady prawne (rękojmia za wady).
 1. Obowiązki sprzedawcy i uprawnienia kupującego.
 2. Terminy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. Umowna modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 1. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i wady prawne względem konsumenta.
 1. Charakterystyka ogólna - odmienności i różnice w stosunku do sprzedaży między przedsiębiorcami.
 2. Uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy.
 3. Terminy do wniesienia i rozpatrzenia reklamacji.
 4. Udział Rzecznika Praw Konsumentów w procesie reklamacji.
 1. Odpowiedzialność usługodawcy.
 1. Odpowiedzialność wykonawcy/usługodawcy za wadliwe wykonanie dzieła/usługi.
 2. Uprawnienia zamawiającego/usługobiorcy w przypadku wad dzieła/usługi.
 3. Rękojmia za wady dzieła.
 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
 1. Uwagi ogólne.
 2. Gwarancja sprzedawcy i usługodawcy.
 3. Obowiązki gwaranta i prawa uprawnionego z gwarancji.
 1.  Sprzedaż internetowa.
 1. Ogólna charakterystyka zawierania umów na odległość - zasady sprzedaży towarów.
 2. Obowiązki informacyjne po stronie sprzedawcy i konsekwencje ich niedopełnienia.
 3. Regulamin sklepu internetowego (prawidłowe konstruowanie postanowień, zakres regulacji, analiza dobrych i złych praktyk, elementy ochrony danych osobowych).
 4. Prawo odstąpienia od umowy (zasady zwrotu towaru).
 5. Zaostrzona odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku zawarcia umowy na odległość.
 1. Organizacja procesu reklamacji w firmie.
 1. Organizacja komórki ds. reklamacji i zakres jej odpowiedzialności.
 2. Procedura postępowania reklamacyjnego - praktyczne uwagi (obowiązki informacyjne, formularze zgłoszenia reklamacyjnego, uprawdopodobnienie zakupu towaru u sprzedawcy, udział i rola rzeczoznawcy, sposób rozpoznawania reklamacji i uzasadniania stanowiska).
 3. Koszty postępowania reklamacyjnego.
 4. Psychologiczne elementy postępowania w zakresie reklamacji – komunikacja w procesie reklamacji.
 1. Rozstrzyganie sporów z zakresu reklamacji.
 1. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów (ugoda, mediacja, sądownictwo polubowne).
 2. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.
 1. Zakończenie – podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE

Aby cele szkolenia zostały zrealizowane, zastosujemy metody aktywne, których zadaniem jest przekazanie wiedzy, rozwinięcie umiejętności, a także budowanie właściwych postaw uczestników w zakresie rozwijania kompetencji związanych z obsługą reklamacji w ich prawnym aspekcie.

Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą – symulacji, prezentacji, pracy w grupach, pracy indywidualnej, ćwiczeń problemowych. Treści merytoryczne będą przekładane na konkretne sytuacje zawodowe i ćwiczone w czasie szkolenia. Szkolenie kładzie nacisk na umiejętne rozpoznawanie sytuacji i wykorzystywanie zebranych informacji w procesie skutecznej obsługi reklamacji.

 

CENA REGULARNA:    990 PLN  netto                   

CENA FIRST MINUTE: 840 PLN netto (*)

(*) Rabat – 15% obowiązuje przy zgłoszeniach do 10 dni przed szkoleniem

 

CENA OBEJMUJE

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materiały szkoleniowe                                                                     
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • obiad
 • przerwy kawowe
 • konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

 

 

MIINI GRUPY – MAXI EFEKTY

Ze względu na dbałość o najwyższą jakość i skuteczność prowadzonych dla Państwa szkoleń, ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.