Szkolenie na życzenie!

Szukasz konkretnego szkolenia? Nie znalazłeś go w naszej aktualnej ofercie? Daj nam znać, a my dołożymy wszelkich starań, aby je dla Ciebie zorganizować!


Newsletter

Chcesz być z nami na bieżąco?


Zaufali nam m.in.

Stres, Work-Life Balance, przeciwdzia?anie wypaleniu zawodowemu (noclegi w cenie szkolenia)

 

KORZY?CI DLA UCZESTNIKÓW:

 

 • u?wiadomi? sobie, jakie s? prawdziwe ?ród?a ich stresu oraz naucz? si? rozpoznawa? symptomy stresu w swoim ciele, emocjach, my?leniu           i zachowaniu
 • poznaj? konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i niepo??danymi emocjami w pracy
 • poznaj? i naucz? si? stosowa? w praktyce metod? RTZ(*), dzi?ki której zaczn? radzi? sobie ze stresem skuteczniej ni? kiedykolwiek do tej pory
 • poznaj? zasady Work-Life Balance (WLB) - dbania o harmoni? mi?dzy ?yciem zawodowym a osobistym
 • u?wiadomi? sobie, jak zachowanie równowagi praca-?ycie prywatne chroni przed skutkami wypalenia zawodowego
 • nab?d? kompetencji pozwalaj?cych zapobiega? wypaleniu zawodowemu
 • stan? si? bardziej elastyczni w zachowaniu oraz nab?d? umiej?tno?ci radzenia sobie  z trudnymi sytuacjami zawodowymi, a tym samym zwi?ksz? efektywno?? osobist?  i satysfakcj? z wykonywanych zada?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I. TY I STRES – CO POWINIENE? WIEDZIE??

1. Jak stres wp?ywa na Ciebie i Twoje zdrowie? B?d? czujny - naucz si? rozpoznawa? symptomy wyst?powania stresu

 • krótkotrwa?e objawy fizyczne
 • krótkotrwa?e obni?enie efektywno?ci wykonywanych dzia?a?
 • d?ugotrwa?e objawy fizyczne
 • symptomy emocjonalne
 • symptomy na poziomie zachowania

 

II.  STRES W PRACY – JAK ZAPOBIEGA? WYPALENIU ZAWODOWEMU?

1. Wypalenie zawodowe – przyczyny i pod?o?e

2. Fazy wypalenia zawodowego.

3. Dlaczego pracownicy si? wypalaj??

4. Czy jeste? zagro?ony wypaleniem? – test.

5. BIPS: System obrony przed skutkami wypalenia zawodowego.

 

III.  SZE?? KROKÓW DO SKUTECZNEGO ZARZ?DZANIA STRESEM W PRACY

1. Zbadaj symptomy stresu w pracy

 • stres pozytywnie mobilizuj?cy do dzia?ania, neutralny i szkodliwy

2. Zidentyfikuj ?ród?a stresu w pracy

 • jakie s? g?ówne czynniki stresuj?ce w Twojej pracy?

3. Okre?l, w jaki sposób reagujesz na poszczególne czynniki stresuj?ce

 • jakie s? Twoje wzorce reagowania w sytuacjach stresowych?

4. Wyznacz cele pozwalaj?ce lepiej reagowa? na czynniki stresuj?ce w pracy

 • metoda SMART

5. Motywuj samego siebie

 • nie tylko wegetarianie lubi? marchewki

6. Gdy znajdziesz si? w konflikcie, negocjuj

 • znaczenie asertywnej komunikacji w radzeniu sobie ze stresem

 

IV.  PROFILAKTYKA STRESU, CZYLI LEPIEJ ZAPOBIEGA? NI? LECZY? – METODA RTZ (*)

1. Dlaczego dotychczas stosowane przez Ciebie techniki radzenia sobie ze stresem okaza?y

    si? nieskuteczne?

2. Zmie? sposób swojego my?lenia - My?li tworz? rzeczywisto?? - metoda Racjonalnej

    Terapii  Zachowania w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

 • model ABCD
 • przewaga metody RTZ nad powszechnie stosowanymi sposobami radzenia sobie ze stresem

3. Technika pi?ciu palców, czyli Pi?? Zasad Zdrowego My?lenia

4. Racjonalna Autoanaliza jako narz?dzie, które pozwoli Ci czu? si? lepiej bez pomocy

     tabletek uspokajaj?cych albo u?ywek

5. Licz si? ze s?owami – zdrowa i niezdrowa semantyka:

 • jak dzia?a nasza ?wiadomo?? i pod?wiadomo???
 • przekonania, które wspieraj?/hamuj? Ci? w radzeniu sobie ze stresem

 

V.  TECHNIKI WSPOMAGAJ?CE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

1. Kotwiczenie  

2. Linia czasu

3. Trening Jacobsona

4. Trening autogeniczny Schultza

5. Wizualizacja i praca z oddechem

 

VI.  WORK-LIFE BALANCE, CZYLI ZNAJD? ODPOWIEDNIE TEMPO I RÓWNOWAG?

1. Na czym polega koncepcja  Work-life balance (WLB)?

 • równowaga =harmonia=efektywno?? w pracy i ?yciu osobistym
 • dlaczego zachowanie równowagi praca-?ycie prywatne chroni przed wypaleniem zawodowym?

2. Jak odnale?? i utrzyma? równowag? mi?dzy prac? a ?yciem osobistym?

 • czynniki destrukcyjne dla WLB
 • skutki zaburzenia harmonii mi?dzy ?yciem osobistym a zawodowym
 • nastawienie mentalne pracowników (priorytety, wzorce, uprzedzenia, potrzeby i warto?ci w ?yciu)

3. Stary vs wspó?czesny  model WLB

 • kluczowe zasady propagowane w by?ym systemie WLB i ich zgubne skutki
 • kariera zawodowa jako integralna, a nie wyizolowana cz??? ?ycia
 • nowy model WLB - 10 filarów utrzymania harmonii  mi?dzy prac? a ?yciem osobistym
 • okre?l, czym jest dla Ciebie sukces w ka?dej przestrzeni Twojego ?ycia
 • stwórz w?asn? strategi? równowa?enia ?ycia zawodowego i prywatnego, zachowaj rozs?dek                                                                                               i umiar, i utrzymuj kontrol?

 

VII.  STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU RADZENIA SOBIE

          ZE STRESEM ORAZ W?ASNEJ STRATEGII WLB

 

VIII.  PODSUMOWANIE  I PYTANIA UCZESTNIKÓW  - POMOST DO PRZYSZ?YCH ZMIAN

 

 

STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 

 • interaktywne mini-wyk?ady
 • scenki z udzia?em uczestników oraz bezpo?rednia informacja zwrotna
 • ?wiczenia indywidualne, w parach oraz w malych grupach
 • dyskusja
 • analiza materia?ów filmowych

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA WROC?AW:    2 dni (28-29.11.2017 r., Hotel Patio***)

 

CENA BEZ NOCLEGU: REGULARNA - 1750 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1490 PLN netto (*)

(*) Rabat 260 PLN obowi?zuje przy zg?oszeniach do 20.listopada

 

CENA Z NOCLEGIEM: REGULARNA - 1950 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1650 PLN netto (*)

(*) Rabat 300 PLN obowi?zuje przy zg?oszeniach do 15.listopada

 

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materia?y szkoleniowe                                                                     
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • smaczny obiad
 • serwis kawowy
 • konsultacje poszkoleniowe  z trenerem (mailowe, telefoniczne) w okresie wdra?ania zmian   

          przez ca?y miesi?c  po szkoleniu

 • oraz opcjonalnie nocleg ze ?niadaniem w Hotelu*** w centrum Wroc?awia

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA KRAKÓW:    2 dni (11-12.12.2017 r., Hotel Atrium***)

 

CENA BEZ NOCLEGU: REGULARNA  - 1750 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1490 PLN netto (*)

(*) Rabat 260 PLN obowi?zuje przy zg?oszeniach do 01.grudnia

 

CENA Z NOCLEGIEM: REGULARNA  - 1950 PLN netto,  FIRST MINUTE - 1650 PLN netto (*)

(*) Rabat 300 PLN obowi?zuje przy zg?oszeniach do 24.listopada

 

CENA OBEJMUJE:

 • intensywne warsztaty z trenerem-ekspertem
 • autorskie materia?y szkoleniowe                                                                     
 • imienny certyfikat uczestnictwa
 • smaczny obiad
 • serwis kawowy
 • konsultacje poszkoleniowe  z trenerem (mailowe, telefoniczne) w okresie wdra?ania zmian   

          przez ca?y miesi?c  po szkoleniu

 • oraz opcjonalnie nocleg ze ?niadaniem w Hotelu*** w centrum Krakowa

 

        

 

MINI GRUPY – MAXI EFEKTY

 

Ze wzgl?du na dba?o?? o najwy?sz? jako?? i skuteczno?? prowadzonych dla Pa?stwa szkole?, ilo?? miejsc w grupie jest ograniczona do 10 – dlatego  o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejno?? zg?osze?.